dorota.sierzputowska@interia.pl

tel: 609 221 815

ul. Ofiar Oświęcimskich 3/14, 58-100 Świdnica

Wycena nieruchomości

Dorota Sierzputowska Rzeczoznawca Majątkowy oferuje usługi w zakresie szacowania wartości nieruchomości i praw majątkowych na rzecz klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, banków, urzędów administracji państwowej i samorządowej, komorników, syndyków oraz sadów. Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i może stanowić dokument urzędowy.

Proces wyceny nieruchomości jest w każdym przypadku poprzedzony szczegółową analizą rynku nieruchomości, na którym znajduje się przedmiot wyceny, jak również wizją lokalną.

Określenie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością dotyczy nieruchomości:

 • - mieszkalnych (domy, mieszkania)
 • - gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy, nieużytki itd.)
 • - lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, komercyjne)
 • - zabudowanych (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych)
 • - komercyjnych, przemysłowych, usługowych, biurowych i magazynowych
 • - ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, itp.).

Firma świadczy swoje usługi w zakresie szacowania wartości nieruchomości oraz praw majątkowych dla celów:

 • - zabezpieczenia kredytów bankowych
 • - kupna i sprzedaży
 • - zamiany
 • - negocjacji ceny
 • - ubezpieczeniowych
 • - podziału majątku, zniesienia współwłasności nieruchomości
 • - określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie w związku ze służebnością
 • - przesyłu sieci: gazociągu, wodociągu,energetycznej i nie tylko
 • - odszkodowania w związku ze służebnością przesyłu sieci: gazociągu, wodociągu, energetycznej i nie tylko
 • - wykupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego
 • - określenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji (odrolnienia gruntu)
 • - określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • - aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • - odszkodowania za nieruchomości pozostawione poza granica kraju - mienie zabużańskie
 • - naliczenia opłat cywilno – prawnych
 • - określenia wysokości podatku od spadku i darowizny
 • - dla potrzeb skarbowo-podatkowych
 • - dla potrzeb sprawozdań finansowych
 • - wniesienia aportu
 • - określenia wartości złóż kopalin
 • - dla potrzeb sprzedaży w postepowaniach egzekucyjnych
 • - dla potrzeb określenia wartości służebności osobistych i gruntowych; w tym prawa dożywocia
 • - praw zobowiązaniowych.

Inne opracowania, opinie i ekspertyzy dotyczące:

 • - rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku (analizy),
 • - efektywności inwestowania w nieruchomości oraz możliwości ich rozwoju
 • - bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • - oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
 • - określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • - wyceny przedsiębiorstw
 • - wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • - wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 • - wyceny wartości maszyn i urządzeń
 • - raporty o nieruchomości - ważne przed dokonaniem transakcji zakupu; raport zawiera informacje o nieruchomości z księgi wieczystej, ewidencji gruntów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych rejestrów; celem jego sporządzenia jest pełna informacja o stanie prawnym interesującej Państwa nieruchomości, co pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek po jej nabyciu.

Podstawowym zasięgiem moich usług jest teren Dolnego Śląska. Nieruchomości mniej typowe wyceniam ponadto na terenie całej Polski oraz poza granicami w tym mienie zabużańskie.

Cennik:

Cenę usługi szacowania wartości nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych (wyceny nieruchomości) określa umowa z zamawiającym wycenę. Cena ta nie jest zależna od wartości nieruchomości. Cena usługi ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i zależna jest m.in. od następujących czynników:

 • - charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot sprawy,
 • - nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny
 • - terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych
 • - kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, itp.).

Odwiedź nas w biurze

Dorota Sierzputowska

Rzeczoznawca Majątkowy

Uprawnienia Nr 5460

ul. Ofiar Oświęcimskich 3/14

(budynek Zielona Etiuda)

58-100 Świdnica

NIP: 8842145803

Regon: 021965126